Estructura de l’organització

Assemblea general

Assemblea general

L’assemblea és l’òrgan suprem de l’associació que, integrada per tots els socis adopta, els acords i fixa les línies generals que ha de seguir l’associació.

L’Assemblea es reuneix, com a mínim, 1 cop a l’any. Entre d’altres, estableix els objectius i les línies generals d’actuació que permetin a l’entitat complir la seva finalitat, aprova els pressupostos anuals de despeses i ingressos i elegeix els membres de la Junta Directiva.

Als estatuts de la XCN podeu consultar amb detall les facultats que té l’Assemblea.

Assemblea del juny del 2019. Barcelona