Projectes

Promoció de la Custòdia fluvial / Convenis de custòdia fluvial amb l’Agència Catalana de l’Aigua

  1. Fitxes de custòdia fluvial
  2. Tramitació dels convenis de custòdia fluvial
  3. Subvencions a la custòdia fluvial

1. Fitxes de custòdia fluvial

Des de la XCN hem elaborat tretze fitxes de custòdia fluvial per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Aquestes fitxes presenten de forma esquemàtica i resumida els punts claus dels acords de custòdia que han signat entitats ambientals, ajuntaments i consorcis amb l’ACA.

Les fitxes dels tretze convenis de custòdia fluvial recullen informació relacionada amb la zona d’actuació i les seves característiques, els objectius principals del conveni, els valors naturals de l’espai i les seves amenaces, les actuacions plantejades i el seu seguiment, la difusió que se’n fa de les zones d’actuació i finalment un mapa de les zones d’actuació.

Podeu trobar aquestes fitxes al visor de la XCN i també a la pàgina web de custòdia fluvial de l’ACA.

2. Tramitació dels convenis de custòdia fluvial

El passat mes de desembre 2016 el Consell d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va aprovar el model de Conveni de custòdia fluvial. Aquest model permet que les entitats que tinguin iniciatives de custòdia fluvial amb actuacions periòdiques en domini públic hidràulic (DPH)  tinguin un acord formalitzat amb l’òrgan gestor. De moment aquesta opció és per a les conques internes de Catalunya, tot i que s’està estudiant les possibilitats per fer-ho extensiu a la resta del territori.

Un cop el conveni de custodia fluvial estigui aprovat cal complir els seus compromisos, entre els quals hi ha :

  • Cal informar anualment sobre les actuacions concretes a executar previstes al Programa d’acció, i que requereixen informe previ favorable de la Demarcació territorial corresponent de l’Agència Catalana de l’Aigua.
  • Cal notificar a Serveis Centrals de l’ACA l’informe de seguiment de les actuacions realitzades.

Aquelles entitats interessades en signar un conveni de custòdia fluvial amb l’ACA us podeu posar en contacte amb la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN), que us orientarem sobre com preparar els convenis i/o comprovarem que aquestes compleixen amb els models acordats revisarem els seus continguts. Per fer-ho descarregueu-vos els documents models:

Model marc de conveni de custòdia fluvial (en word)
Model de memòria de Programa d’acció (en word)

Podeu enviar les vostres propostes a:  gbagaria@xcn.cat amb l’assumpte del missatge: Conveni custòdia fluvial “nom entitat”.

3. Subvencions a la custòdia fluvial

Des del 2018, l’Agència Catalana de l’Aigua convoca una línia de subvencions per a la recuperació de riberes de rius i zones humides amb acords de custòdia fluvial. Actualment (tardor 2020) està oberta una 2a convocatòria d’aquesta línia d’ajuts.

Amb la finalitat de resoldre possibles dubtes relacionats amb aquesta línia de subvencions, la XCN i l’ACA conjuntament hem elaborat dos documents de preguntes freqüents sobre els convenis i sobre les subvencions de custòdia fluvial que us recomanem consultar!

També podeu consultar el vídeo de la jornada informativa que es va realitzar el passat 5 d’octubre, on es van resoldre dubtes d’aquesta línia de subvencions.

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre aquesta temàtica contacteu amb gbagaria@xcn.cat. També podeu trobar més informació sobre els convenis de custòdia fluvial a la web de l’ACA.