Què fem

Línies estratègiques

Línies estratègiques

A continuació trobareu informació sobre:

  • El Pla d’Accions de la XCN 2020
  • El Pla Estratègic
  • El Pla de Treball DGPA-XCN 2015 – 2020

El Pla d’Accions de la XCN 2020

El Pla d’Accions dóna resposta detallada a les activitats planificades pel 2020 i que donen resposta als objectius estratègics del Pla Estratègic de la XCN.

Descarrega el Pla d’Accions de la XCN 2020.

El Pla Estratègic

El Pla Estratègic de la XCN estableix 6 línies de treball.

El Pla de Treball DGPA-XCN 2015 – 2020

El Pla de Treball DGPA – XCN 2015 – 2020 per a la custòdia del territori a Catalunya consta de 3 objectius específics i 10 accions operatives, centrades en intensificar l’aliança i la concertació públic-privada, desenvolupar accions marc de promoció, suport i impuls de la custòdia i afavorir les bones pràctiques i la qualitat en la custòdia del territori.
 
Per impulsar la concertació entre els sectors públic i privat, es treballarà per desenvolupar mesures contractuals de dret civil que facilitin l’establiment d’acords de custòdia, es desenvoluparà la figura d’entitat de custòdia com a gestora de finques de titularitat pública, i s’afavorirà la presència d’organitzacions de custòdia en òrgans consultius i de participació del Govern. També s’analitzarà la possibilitat d’aplicar mesures fiscals i econòmiques que afavoreixin aquesta activitat. En concret, possibles desgravacions i incentius per als propietaris de finques amb acords i l’estudi d’instruments financers públics de suport. A més, es fomentarà l’actuació dels ens locals com a entitats de custòdia.