Què fem

Línies estratègiques

Línies estratègiques

A continuació trobareu informació sobre:

  • El Pla d’Accions de la XCN
  • El Pla Estratègic
  • El Pla de Treball DGPA-XCN

El Pla d’Accions de la XCN

El Pla d’Accions incorpora les activitats planificades per l’any i que donen resposta als objectius estratègics del Pla Estratègic de la XCN.

Descarrega el Pla d’Accions de la XCN 2023.

Descarrega el Pla d’Accions de la XCN 2022.

Descarrega el Pla d’Accions de la XCN 2021.

Descarrega el Pla d’Accions de la XCN 2020.

El Pla Estratègic

El Pla Estratègic de la XCN estableix 6 línies de treball.

El Pla de Treball DGPA-XCN 2021 – 2025

El Pla de Treball DGPA – XCN 2021 – 2025 per a la custòdia del territori i el voluntariat ambiental pretén impulsar, a través de la col·laboració entre el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i la Xarxa per a la Conservació de la Natura, la participació directa i la corresponsabilitat de la societat en les polítiques públiques i en l’acció sobre el territori per a la conservació del patrimoni natural i la seva biodiversitat.

Els objectius del pla són, per una banda, promoure una estratègia de conservació de la natura basada en la implicació social a través de la custòdia del territori i el voluntariat ambiental, desenvolupar eines per fomentar la conservació comunitària i privada de la natura i, a més, impulsar accions per dotar al voluntariat ambiental d’una major visibilitat i d’una millor gestió per part de les entitats.

El document s’estructura en 4 àmbits generals:

  1. Desenvolupament estratègic de la conservació comunitària i privada de la natura
  2. Capacitació i enfortiment de les entitats de conservació de la natura
  3. Promoció i impuls de la implicació ciutadana i el voluntariat ambiental en la conservació de la natura
  4. Treball en xarxa i aliances estratègiques

Aquests àmbits es concreten en 10 àmbits estratègics, 25 accions i 86 actuacions.

El Pla de Treball DGPA-XCN 2015 – 2020

L’anterior Pla de Treball DGPA – XCN 2015 – 2020 per a la custòdia del territori a Catalunya consta de 3 objectius específics i 10 accions operatives, centrades en intensificar l’aliança i la concertació públic-privada, desenvolupar accions marc de promoció, suport i impuls de la custòdia i afavorir les bones pràctiques i la qualitat en la custòdia del territori.
 
Per tal d’impulsar la concertació entre els sectors públic i privat, s’ha treballat per desenvolupar mesures contractuals de dret civil que facilitessin l’establiment d’acords de custòdia, s’ha desenvolupat la figura d’entitat de custòdia com a gestora de finques de titularitat pública, i s’ha afavorit la presència d’organitzacions de custòdia en òrgans consultius i de participació del Govern. També s’ha analitzat la possibilitat d’aplicar mesures fiscals i econòmiques que afavoreixin aquesta activitat. En concret, possibles desgravacions i incentius per als propietaris de finques amb acords i l’estudi d’instruments financers públics de suport. A més, s’ha fomentat el paper dels ens locals com a entitats de custòdia.