Actualitat

Presentem propostes de canvis als estatuts de l’Agència de la Natura de Catalunya

El 21 de gener va finalitzar el procés participatiu per fer propostes de modificació als estatuts de l’Agència de la Natura de Catalunya (ANACAT). Des de la XCN seguim reclamant la urgència de disposar d’una estructura administrativa estable, amb competències suficients i, sobretot, ben coordinada amb la resta d’administracions implicades en la matèria.

Per això, vam fer diverses aportacions, resumides aquí:

  • Per tal que l’ANACAT pugui vetllar per la protecció i la conservació del medi natural a Catalunya d’una forma efectiva, cal que estigui dotada de facultats per coordinar i vertebrar la resta de polítiques sectorials, comptar amb àmplies competències de gestió de tots els espais naturals de Catalunya, no només els protegits, i disposar d’un pressupost propi i coherent amb els objectius encomanats.
  • Proposem que des de la XCN puguem ocupar la Presidència de la Comissió Social, donada la gran i diversa representació que acullen les prop de 190 entitats que en són membres, i amb objectius alineats amb els de l’Agència.
  • Donada la diversitat d’actors que composaran la Comissió Social, cal dissenyar als estatuts els mecanismes necessaris per assegurar que les discrepàncies en aquesta comissió no suposarà un obstacle per vetllar per l’interès del patrimoni natural.
  • L’Agència de la Natura ha de vertebrar les polítiques sectorials perquè no afectin negativament la conservació de la natura. Així, ha d‘integrar a la resta de polítiques les directrius necessàries per la conservació del patrimoni natural i l’ús sostenible dels recursos naturals.
  • Els estatuts estan limitant l’àmbit d’actuació de l’Agència als espais naturals protegits i infraestructura verda, el que entra en contradicció amb la Llei 7/2020. Per això, demanem que es compleix la llei i no s’utilitzi un Decret per limitar substancialment la capacitat d’actuació de l’Agència definida per llei.
  • Reclamem que els mecanismes de cogestió de l’art.20 siguin modificats per incloure la possibilitat que també es puguin establir amb entitats privades sense ànim de lucre i ens públics locals.

Podeu consultar totes les aportacions a través d’aquest enllaç.