Actualitat

Presentem les propostes polítiques de la XCN per les eleccions 2021 al Parlament de Catalunya

Les eleccions 2021 al Parlament de Catalunya són molt aprop, i des de la Xarxa per a la Conservació de la Natura hem elaborat un document de posicionament amb propostes i mesures adreçades als partits polítics i organitzacions socials. Hem elaborat aquestes propostes amb l’objectiu de posar sobre la taula els principals reptes que Catalunya haurà d’abordar els propers anys i instar als partits polítics a que facin seves les mesures que creiem imprescindibles per fer-hi front.

Aquesta propera legislatura és clau per a fer front a la situació d’emergència ecològica, climàtica i social, i per posar les bases d’un model socioeconòmic i territorial sostenible. I és per això que volem fer sentir la nostra veu.

El document s’estructura en cinc blocs diferenciats, on es fa un total de 64 propostes en els àmbits de la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat, en relació a la millora de la governança en la implementació de polítiques de conservació, sobre la gestió dels recursos naturals, model alimentari i, per últim, la ordenació del territori.

De totes les propostes i mesures en destaquem aquelles que són essencials i imprescindibles, que no poden esperar més, i en les quals fa temps que la XCN hi treballa. D’una banda, demanem que durant la propera legislatura s’impulsi i s’aprovi una Llei de Biodiversitat i Patrimoni Natural que actualitzi l’obsoleta Llei 12/1985, d’espais naturals, que contempli mecanismes de governança i mesures adequades de foment de la conservació de la natura, fiscalitat positiva i altres formes de finançament, participació i implicació ciutadana en la corresponsabilitat de la gestió del patrimoni natural.

En la mateixa línia, i amb l’objectiu que es puguin implementar les polítiques de medi natural i conservació del patrimoni natural i la biodiversitat, instem a que durant la propera legislatura es dugui a terme una reconfiguració de l’estructura departamental de la Generalitat de Catalunya, amb la creació d’una vicepresidència o departament que assumeixi de manera exclusiva les competències en matèria de medi ambient i sostenibilitat.

D’altra banda, demanem que es faci efectiu el desplegament normatiu de la Llei 7/2020, de creació de l’Agència de la Natura, amb capacitats, estructura i recursos econòmics necessaris per desplegar de forma efectiva totes les competències que se li atribueixen i, de la mateixa manera, es desplegui i reforci el Fons de Patrimoni Natural, que ha de permetre impulsar actuacions relacionades amb la protecció, la gestió, la millora i la valorització del patrimoni natural i la biodiversitat.

Durant aquestes setmanes prèvies a les eleccions ens hem anat reunint amb els diferents grups polítics per fer-los arribar les nostres propostes. Volem que el debat ambiental sigui un dels eixos vertebradors de la campanya, atès que la crisi ecològica, climàtica i social ens ho exigeix, però sobretot reclamem que sigui un element central de la propera legislatura. Des de la Xarxa per a la Conservació de la Natura volem participar activament en la definició de les polítiques ambientals a Catalunya i és per això que ens posem a disposició de les organitzacions polítiques i socials per a fer-ho possible.