Actualitat

S’aprova la llei 11/2023 de foment de l’associacionisme, un pas endavant per les entitats de Catalunya!

Aquest gener ha entrat en vigor la Llei 11/2023, del 27 de desembre, de foment de l’associacionisme, una norma llargament reclamada per les entitats i que veu per fi la llum aquest 2024. Aquesta nova normativa complementa i canvia el nom a la regulació existent sobre el voluntariat, la Llei 25/2015 del voluntariat (abans, llei del voluntariat i de foment de l’associacionisme).

L’objectiu principal de la llei és reivindicar i potenciar el fenomen de l’associacionisme a Catalunya, amb la finalitat d’enfortir-lo, facilitar-ne el creixement i incentivar la conscienciació de la població amb relació als seus valors i principis.

Així, la nova normativa defineix molt clarament el paper de les administracions públiques per fomentar el teixit associatiu, i a més, també engloba les fundacions i les plataformes o grups socials, sense personalitat jurídica pròpia, a qui defineix uns requisits específics per ser destinatàries de les mesures de foment, als capítols 3 i 4.

Foment

S’obliga a les administracions a aprovar plans d’acció per al foment de les associacions, que incloguin les mesures concretes de reconeixement, creixement i implantació territorial de les associacions, i serveis de suport tècnic, material, econòmic i de sensibilització de la població.

Reconeixement

En l’àmbit institucional, educatiu i professional.

En concret, s’estableix que a partir d’ara, el Servei d’Ocupació de Catalunya, ha de certificar com a qualificació professional les competències i aprenentatges de les persones implicades en els projectes de les associacions.

Impuls a la participació

Es preveu que les entitats intervinguin en el procés d’elaboració de les normatives que els afectin, i la creació d’espais idonis per facilitar la participació decisiva de les associacions.

Suport

Es recullen mesures d’impuls de l’assessorament i acompanyament a les entitats, formació, cessió de material i espais, foment del treball en xarxa, la simplificació administrativa, la transformació digital, la garantia del dret al temps i a la cura i la preservació del patrimoni documental de les entitats.

A nivell de finançament públic, s’estableixen les següents accions, entre d’altres:

 • Garantir que la gestió dels ajuts i subvencions no comporta despeses extra a les entitats, per hores dedicades de personal, i alhora, garantir que les entitats amb ànim de lucre no puguin participar en aquests programes.
 • Promoure, sempre que sigui possible, subvencions pluriennals, concerts, contractes programa o convenis pluriennals, per tal de reduir la càrrega de gestió i justificació d’ajuts i garantir un finançament estable.
 • Abonar almenys el 50% de l’import de les subvencions en el moment d’atorgar-les.
 • Permetre reformulació de sol·licituds de forma universal i efectiva.
 • Adaptar el calendari de publicació, tramitació, atorgament i pagament dels ajuts als cicles d’actuació i programació de les associacions.
 • S’encomana al Govern desenvolupar periòdicament programes d’enfortiment de federacions i confederacions.
Promoció de l’associacionisme

Entre d’altres, es preveu millorar l’accés als mitjans de comunicació i organitzar campanyes de difusió per sensibilitzar la població. Es fa especial èmfasi a la tasca associativa més vulnerabilitzada i menys reconeguda (infants, joves, dones, col·lectiu LGBTI i persones amb discapacitat). Aquest apartat no aplica a les fundacions.

Coordinació administrativa

Per tal de millorar la coordinació entre departaments de la Generalitat i altres administracions, es defineixen les següents accions:

 • Al juliol de 2024, el Govern haurà de constituir una taula de coordinació interadministrativa, entre el Govern i les administracions locals, per tal de coordinar els recursos a disposició de les entitats. En aquestes reunions podrà ser convidat algun membre del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat, segons pertoqui.
 • Creació, a partir de gener de 2025, d’un sistema que garanteixi la interconnexió dels diversos registres i censos d’entitats.
 • Creació de l’Agència Catalana de Foment de l’Associacionisme, adscrita a la direcció general d’acció cívica i comunitària, òrgan que haurà de ser garant de l’aplicació de les mesures de foment i oferirà suport i recursos a les administracions locals.
 • Creació de l’Observatori de l’Associacionisme, per tal d’analitzar la situació de l’associacionisme i promoure’n els valors.
 • S’estableix la «finestreta única», per tal de sol·licitar subvencions a través d’un mateix portal, i que haurà d’entrar en vigor a partir de gener del 2026.
 • El govern crearà un pla de treball interdepartamental per avançar el calendari de publicació de les convocatòries públiques d’ajuts i subvencions. A partir de gener del 2026, totes les subvencions s’hauran de publicar com a mínim 2 mesos abans de l’inici del període subvencionable.
Obligacions del Govern
 • Llei de subvencions

S’estableix que, per gener de 2026, el Govern presenti un projecte de llei de subvencions, per tal de simplificar els processos i unificar els criteris de publicació, adjudicació, justificació i pagament de les subvencions.

 • Llei del mecenatge

Es preveu que el Govern presenti una proposta de llei del mecenatge, per a que reguli els incentius fiscals per al mecenatge a favor de les associacions, el tipus de mecenatge aplicable, els requisits que han de complir les entitats per ser-ne destinatàries. L’objectiu és equiparar fiscalment les associacions a les fundacions.

També es preveu que s’estableixi la qualificació d’entitat d’interès social i general, complementària a la declaració d’utilitat pública, amb beneficis fiscals com la millora del tractament fiscal de les quotes de les associades i de les aportacions econòmiques de persones físiques o jurídiques.

Fundacions

La llei només va dirigida a aquelles fundacions amb «finalitats d’enfortiment comunitari», a qui encomana al govern a categoritzar-les i incloure-les, amb una categoria pròpia, al registre únic d’entitats i associacions sense ànim de lucre de la Generalitat. Per tant, deixa fora de les mesures de foment les fundacions vinculades a organitzacions amb ànim de lucre o a les administracions públiques.

Plataformes i grups socials

S’estableix la importància de fomentar les plataformes i grups socials, com a via per a establir futures associacions amb base jurídica pròpia, acompanyant aquests grups per tal d’enfortir-los. Defineix aquests grups com a espais de participació democràtica, on les persones vinculades són partícips de les decisions dels diversos àmbits d’actuació.

Aquesta llei, a més, arriba en un context en què es preveu l’aprovació de diverses normatives que afecten les entitats del tercer sector:

Més informació: