Actualitat

El proper 2020, un any intens pel projecte Ruralization

Un cop definit i consensuat el marc conceptual del projecte, serà el moment de desenvolupar les principals activitats del projecte de recerca

Fa uns mesos us anunciàvem l’inici del projecte europeu de recerca i innovació Ruralization, en el marc del programa Horizon 2020, l’objectiu del qual és la generació de coneixement i el disseny de polítiques en relació als principals reptes que afronten les regions rurals a nivell europeu (despoblament, abandonament de l’activitat agrària, relleu generacional), mitjançant la identificació de casos d’èxit i pràctiques innovadores en la creació d’oportunitats i llocs de treball.

Des del consorci que desenvoluparà el projecte durant els propers 3 anys, s’ha definit i consensuat durant aquests primers mesos d’arrencada del projecte el marc conceptual i teòric, que ha d’ajudar a construir una visió comuna entre tots els membres i ha de guiar transversalment totes les accions de recerca que es duran a terme. Així, segons el document marc elaborat, es parteix principalment de la idea que, per revertir les tendències negatives de llarg termini a les quals s’afronta el món rural, cal promoure’n la seva regeneració.

Promoure la regeneració de les àrees rurals s’entén com quelcom més que promoure’n simplement el seu desenvolupament. La regeneració ha de permetre un procés transformador, no ha de limitar-se simplement a revertir una tendència negativa. En aquest sentit, implica també un procés intrínsicament positiu de renovació, reinvenció i revitalització. A la pràctica, es tradueix en la idea que cal mobilitzar i renovar els actius territorials (naturals, humans, socials, econòmics i financers) per promoure activitats que generin ocupació suficientment diversificada, tot incrementant la resiliència de les àrees rurals, entesa com la seva capacitat per afrontar adaptativament i transformadora les situacions crítiques per les quals travessen.

Des de la XCN, junt amb les altres organitzacions de base que participen al projecte (i amb les quals ja treballem conjuntament en el marc de la xarxa Access to Land) ha estat particularment important, en la definició d’aquest marc conceptual, incidir en la rellevància del rol dels ecosistemes naturals en la identificació i solució dels reptes que afronten les àrees rurals. Així, el document que defineix el marc conceptual constata que el deteriorament ambiental de determinades àrees rurals és inherent també al seu deteriorament o declivi socioeconòmic, i per tant, la regeneració demogràfica, social i econòmica de les àrees rurals ha d’anar de la mà de la regeneració ambiental. En aquest sentit, la incorporació en el marc conceptual de l’agricultura ecològica i les pràctiques de conservació de la natura com elements innovadors imprescindibles per a la regeneració econòmica i social de les àrees rurals, constitueix el pilar fonamental a partir del qual es desplegaran les accions de recerca del RURALIZATION per part de la XCN.

Més enllà del marc conceptual, durant aquests primers mesos d’arrencada del projecte s’ha acordat també adoptar un marc de difusió i incidència basat en la co-creació i co-desenvolupament de coneixement i estratègies innovadores amb les corresponents autoritats públiques locals i, sobretot, amb els agents territorials econòmics i socials, en particular els joves agricultors i nouvinguts al món rural, qui han de ser els veritables protagonistes de la seva revitalització.

Al respecte, preveiem organitzar durant l’any 2020 un total de 4 tallers participatius amb joves de diferents localitats catalanes, per tal de copsar les seves inquietuds i projectes a futur en el medi rural, els resultats dels quals caldrà contrastar posteriorment amb agents socials, econòmics i polítics del territori. També desenvoluparem 1 cas d’estudi territorial, per identificar bones pràctiques i mecanismes generadors de casos d’èxit en l’acolliment de joves al món rural i en la facilitació de la incorporació de joves en l’activitat agrària, que implicarà la realització de 20 entrevistes personals i, de nou, un contrast dels resultats amb agents socials, econòmics i polítics del territori. Paral·lelament, generarem un inventari de pràctiques innovadores en l’accés a la terra, amb un especial èmfasi en els acords de conservació cívica i privada.

En resum, un any que es preveu intens quant a activitats, i que alhora ha de servir per teixir complicitats amb les noves generacions rurals, així com consolidar la xarxa d’agents socials i econòmics que treballen localment arreu del territori per la renovació i revitalització del món rural des de la cura dels ecosistemes naturals.

Des de la XCN us mantindrem informades de les diferents activitats del projecte, però us convidem també a subscriure-us al butlletí específic del Ruralization, a través del qual rebreu informació sobre els avenços i resultats en tots els territoris europeus en què s’està duent a terme.