Actualitat

Noves dades de custòdia! Publiquem l’Inventari del 2021

El moviment de custòdia està ben actiu i es va estenent, com mostra el fet que s’hagin iniciat 127 iniciatives noves en els últims dos anys. Aquesta estratègia de conservació és cada vegada més rellevant i reconeguda a Catalunya. Podeu consultar aquí l’informe sencer.  

Algunes dades clau

 • A Catalunya hi ha 796 iniciatives de custòdia vigents (segons dades del 2021), de les quals 505 són promogudes per entitats privades (63%) i 290 per entitats públiques (37%).
 • De les 74 entitats que promouen les iniciatives, 48 són privades i 26 públiques. Cada entitat promou, de mediana, 3 iniciatives.
 • La rescissió de 105 iniciatives respecte al darrer inventari indica que encara hi ha mancances pel que fa a la continuïtat temporal de les iniciatives.
 • En superfície, el total d’iniciatives cobreixen gairebé 42.000 hectàrees terrestres, que representen l’1,3% del territori català.

Àmbit de custòdia, propietat i espais naturals protegits

 • El 72% de la superfície en custòdia s’inclou dins la Xarxa Natura 2000 i el 20% dins d’Espais Naturals de Protecció Especial. A més, al 71% de les iniciatives hi ha hàbitats d’interès comunitari i al 56% s’han identificat espècies protegides.
Localització de les iniciatives de custòdia, espais de la Xarxa Natura 2000 i Espais Naturals de Protecció Especial (ENPEs)
 • La majoria de les finques són de titularitat privada, essent gairebé el 74% de les iniciatives. De mediana, tenen una superfície de 5,3 ha.
 • Les iniciatives de custòdia són principalment d’àmbit forestal, seguit d’espais fluvials/zones humides, agrícoles/ramaders, marins/costaners i urbans.

Objectes de conservació, seguiment i pla de gestió

 • Els hàbitats són el principal objecte de conservació de les finques.
 • La sensibilització i educació ambiental, la restauració d’hàbitats i el control d’espècies exòtiques invasores són les estratègies més utilitzades per a la conservació d’aquestes finques.
 • Al 92% de les iniciatives es fa un seguiment de l’estat de conservació dels objectes i el 47% compta amb un pla de gestió.

Característiques jurídiques

 • L’instrument jurídic més comú és el contracte de custòdia (o conveni, quan intervé l’administració pública), en un 66% dels casos.
 • De mediana, els contractes o convenis tenen una durada de 10 anys.

Distribució per comarques

 • Les comarques amb un nombre major d’iniciatives de custòdia es troben gairebé totes a la província de Girona, destacant la Garrotxa (98 iniciatives, 78 de públiques i 20 de privades), la Selva (91 iniciatives, 61 de privades i 30 de públiques) i l’Alt Empordà (86 iniciatives, 72 de privades i 14 de públiques).
 • L’Alt Urgell és la comarca amb més superfície en custòdia (6.500 ha), seguit del Pallars Sobirà (5.100 ha) i el Baix Camp (4.600 ha).

Visor web i cartografia de l’inventari

Per tal de facilitar la consulta de dades, s’ha actualitzat el visor web que permet la consulta interactiva de les dades de les iniciatives de custòdia, ja implementat en l’anterior inventari. El visor permet consultar de forma interactiva, a més a més de la localització i informació de cada una de les iniciatives   i   entitats,   estadístiques   sobre   diversa   informació   recollida   en   l’inventari,   per   al   total d’iniciatives, però també segons la seva tipologia (privades o públiques) i per comarca.

Es pot consultar el visor web de la XCN a: http://xcnapps.cat/app/Inventari/  

Aquest any estrenem un nou visor de biodiversitat d’espais en custòdia en col·laboració amb l’Institut Català d’Ornitologia (ICO), en el que es poden consultar les observacions de diferents grups taxonòmics en els espais en custòdia. Per a més informació, vegeu aquesta notícia.

A més, tenim disponible la cartografia dels espais en custòdia (en format SIG). Disposar de la cartografia permet creuar la informació de l’inventari amb altres bases cartogràfiques rellevants per a la conservació de la natura.

*Nota: a la cartografia i als dos visors hi apareixen el 64% de les iniciatives presents a l’inventari, que representen un 83% de la superfície. Per a la resta d’iniciatives no existeix consentiment per a la publicació individual de les dades; no obstant, sí que es tenen en consideració en el càlcul d’estadístiques del visor web de la XCN.

Aquest informe ha estat possible gràcies a la col·laboració voluntària de les entitats de custòdia del territori de Catalunya, a qui volem fer un agraïment especial.

Per a més informació, consulteu:

O escriviu-nos a amacho@xcn.cat (Ana Macho) o gbagaria@xcn.cat (Guillem Bagaria).

Aquest informe s’ha realitzat amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Desenvolupament Rural de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la subvenció exclosa de concurrència pública 2022, emmarcada en el Pla de Treball DGPA-XCN 2021-2025.