Actualitat

Noves dades sobre la custòdia a Catalunya: publiquem l’inventari del 2021

El IX Inventari de custòdia inclou 796 iniciatives de custòdia (506 de privades i 290 de públiques) dutes
a terme per 74 entitats (48 de privades i 26 de públiques), que cobreixen 41.744,55 ha terrestres.

Així doncs, respecte l’anterior inventari ha augmentat tant la superfície en custòdia (ha passat de 39.339 ha a 41.744,55 ha), com el nombre d’iniciatives totals (han passat de 700 a 796). Aquest augment ha estat degut tant a la presència de noves iniciatives (202), com a la presència d’iniciatives ja vigents el 2019 i
que s’han mantingut l’any 2021 (594), tant per la seva durada inicial o per les pròrrogues realitzades. Per altra banda, 105 iniciatives han estat rescindides.

Mapa de les iniciatives de custòdia

L’elaboració d’aquest informe ha estat possible gràcies al suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Desenvolupament Rural de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la subvenció exclosa de concurrència pública 2022, emmarcada en el Pla de Treball DGPA – XCN 2021 – 2025