Actualitat

Presentem els resultats de l’estudi de motivacions de la propietat privada per conservar la natura

El passat 15 de novembre vam presentar virtualment els resultats de l’estudi de motivacions de la propietat privada per conservar la natura: “I tu, per què conserves la natura?”.

L’estudi sorgeix de la necessitat de detectar quines són les necessitats de les persones propietàries que permeten desenvolupar accions de custòdia del territori, partint de la premissa que conservar la natura és responsabilitat de tots i totes.

La majoria d’estudis sobre les motivacions de la propietat privada per conservar estan realitzats en context anglosaxó. Per tant, és especialment interessant conèixer la diversitat de persones propietàries i gestores de finques rústiques privades a Catalunya i les seves motivacions. Aquest estudi s’alinea amb les polítiques de conservació internacionals, com l’Estratègia de biodiversitat 2030 de la UE, i nacionals, com l’Estratègia de biodiversitat 2030 de Catalunya, destacant la creixent rellevància que pren la conservació privada en aquestes estratègies.

L’estudi es basa en els resultats obtinguts a partir d’una enquesta que va elaborar la XCN i que van respondre 179 persones. D’entre aquests resultats destaquen:

La majoria de persones propietàries senten l’obligació moral de conservar la natura, mostren gran interès per conèixer la biodiversitat del seu espai i perceben la conservació de la natura com una estratègia vàlida per assegurar la sostenibilitat de la seva finca. No obstant, la manca de finançament i la burocràcia excessiva són 2 dels principals impediments que destaquen per poder conservar les seves finques.

També perceben que els beneficis que aporten els projectes de custòdia són amplis i diversos (ajuda a conservar la biodiversitat, dona l’oportunitat de crear xarxa i se’n poden extreure possibles beneficis econòmics). De fet, la meitat dels enquestats veuen factible establir un contracte de custòdia en el futur. Per establir-los, la confiança i la comprensió dels valors de la finca són els aspectes que més han de tenir en compte les entitats.

Dels resultats de l’estudi es conclou que hi ha persones propietàries disposades a establir nous contractes de custòdia però prèviament cal augmentar el coneixement d’aquesta eina de conservació. A més, les persones propietàries destaquen que les entitats han de ser comprensives, de confiança i flexibles.

A més, dels resultats de l’estudi se’n deriven una sèrie de recomanacions a impulsar per incentivar la conservació i la custòdia a Catalunya :

  • És necessari crear un registre de finques amb iniciatives de conservació, dotant-lo d’incentius econòmics i no econòmics per a la propietat.
  • Cal reduir la càrrega burocràtica per accedir als instruments que vehiculen finançament per a la conservació.
  • Cal dotar a les entitats ambientals de finançament estructural perquè tinguin major capacitat per desenvolupar accions de conservació a les finques privades.
  • S’ha de desplegar una estratègia de capacitació en conservació de la biodiversitat per a la propietat privada.
  • Cal impulsar una taula de treball entre associacions de propietàries privades i la XCN per potenciar la participació de les persones propietàries en la conservació de la natura.
Infografia resum de l’estudi de motivacions de la propietat privada