Actualitat

Reunions institucionals de la XCN

El passat dia 28 d’octubre, ens vam reunir amb el Cap de l’Oficina del Vicepresident del Govern, Bernat Costas. L’objectiu principal de la reunió va ser explorar vies d’impuls del sector de la conservació de la natura, tenint en compte que va ser un dels sector més afectats per la darrera crisi econòmica i de les retallades econòmiques de la Generalitat. Entre d’altres coses, es va demanar estabilitat i agilitat administrativa en les convocatòries actuals d’ajuts relacionades amb conservació i educació ambiental, es va parlar del futur Fons de Patrimoni Natural i el rol de les entitats de custòdia i voluntariat ambiental. També es va tractar el procés de negociació de la nova Política Agrària Comú (PAC) i la necessitat de destinar part d’aquests fons a la conservació de la natura en els espais agraris i forestals. Finalment, es va parlar de possibles mecanismes innovadors de finançament per a les iniciatives de conservació de la natura.

La XCN continua treballant per impulsar la custòdia del territori i la conservació de la natura a Catalunya

Des de l’Oficina del Vicepresident també ens va facilitar una reunió amb la Secretària d’Hisenda, Marta Espasa, i la Directora General de Tributs, Natàlia Caba, per tal de valorar la incorporació d’incentius fiscals per a la custòdia del territori a la llei d’acompanyament dels pressupostos del 2020. Aquest any s’ha iniciat el tràmit administratiu per a l’aprovació del registre de finques amb iniciatives de conservació a Catalunya que servirà de base per a l’aplicació de les polítiques d’impuls a la custòdia del territori  i que, per tant, ha de facilitar l’aprovació i aplicació d’aquests incentius fiscals. Esperem poder ser un dels primers països de la UE a on s’aproven mesures fiscals per a incentivar la conservació de la natura des de la societat civil com una estratègia complementària a les polítiques públiques de conservació.

El dia 6 de novembre, vam reunir-nos amb la Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la Sra. Teresa Jordà, i els Subdirectors Generals de Desenvolupament Rural, Laura Dalmau, i de Boscos, Enric Vadell. En aquesta reunió es va presentar la XCN i el paper clau que juguen algunes entitats de custòdia en el desenvolupament rural, en la prevenció d’incendis, etc., tenint en compte que el 70% dels acords de custòdia són en espais forestals (29.630 ha) i 10% en espais agraris (4.565 ha).

La Consellera va mostrar el seu interès en que la XCN pugui col·laborar establement amb el Departament per tal d’anar incorporant criteris de sostenibilitat i conservació de la natura en les polítiques que es van desenvolupant. Es va acordar que es concretarien formalment les línies de treball que podrien tenir més interès per les part, com per exemple la incorporació de la XCN en alguns dels òrgans participatius del Departament (p.ex. Grup de Treball de la PAC post 2020, Consell Català de l’Alimentació, etc.), la col·laboració en projectes europeus en execució (p.ex. LIFE Biorgest, H2020 Ruralization, E+ Resifarms, etc.) i propostes conjuntes de nous projectes, exploració de proves pilot i propostes innovadores de pagament per resultats ambientals en el marc de la PAC, entre d’altres.  

Finalment, informar-vos de vàries reunions realitzades amb tots els grups parlamentaris de Catalunya per treballar la proposta de Llei de l’Agència del Patrimoni Natural i Biodiversitat. Després de la compareixença que a la Comissió de Medi Ambient del Parlament, s’ha continuat treballant a nivell parlamentari per tal de poder arribar a un acord amb el consens suficient a on les demandes del sector ambiental fossin incorporades. Esperem que una Agència amb competències ambicioses per afrontar la crisi ambiental global sigui una realitat tan aviat com sigui possible.

Amb voluntat de transparència, la XCN anirà informant de totes aquelles gestions que es facin amb els representant polítics i institucions per tal d’impulsar el sector de la conservació i facilitar que la conservació de la natura sigui una prioritat de tots els governs a Catalunya.