Actualitat

Participem als tallers de disseny d’un indicador de biodiversitat per a explotacions agrícoles

Els dies 6 i 7 d’octubre vam participar a dos tallers organitzats per la Diputació de Girona i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), en el marc d’un projecte que té per objectiu dissenyar un indicador de biodiversitat agrari basat en els elements semi-naturals (no productius) de les explotacions agrícoles: marges, murs de pedra seca, séquies, basses, petits retalls de vegetació natural intercalats en la matriu agrícola, etc.

Aquest indicador que s’està desenvolupant agafa com a referència el sistema d’indicadors ECODIAG de Diagnòstic de Biodiversitat en Explotacions Agràries, desenvolupat pel Conservatoire d’Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon (CEN-LR). Des de la XCN s’havia tingut un primer contacte amb aquest sistema arran del projecte Access To Land, i posteriorment es va aplicar en dues finques en custòdia, de la mà de la Fundació Emys i el GEPEC-EdC.

En el taller del dia 6 d’octubre es va debatre, entre diferents especialistes en biodiversitat i agroecologia, una primera proposta d’elements i paràmetres de l’indicador a considerar. Posteriorment es va puntuar, per part dels diferents experts, l’efecte que tindria cada un dels paràmetres de l’indicador en diferents grups biològics (flora, papallones, libèl·lules, amfibis, rèptils, ocells, ratpenats…). Els resultats d’aquest taller han de permetre prioritzar paràmetres de l’indicador, relacionar-los amb el seu efecte sobre els diferents grups biològics i, si s’escau, ponderar-los segons el nombre de grups biològics que afecten. En aquesta sessió també hi va haver un debat sobre altres aspectes de la metodologia i l’aplicació del projecte, que contribuiran al disseny final de l’indicador.

El taller del 7 d’octubre, d’altra banda, anava dirigit principalment a persones vinculades al sector agrari. Es va presentar el projecte i es va recollir l’opinió sobre l’interès a aplicar-lo, millores o canvis a considerar a l’hora de mesurar l’indicador, dificultats que hi podrien trobar en aplicar-ho a les finques…

L’objectiu final del projecte és obtenir un primer disseny d’indicador voluntari sobre la biodiversitat potencial que sigui útil, i alhora, no excessivament complicat d’implementar per part dels mateixos agricultors o propietaris en les seves finques, o per part d’entitats de custòdia del territori. El seguiment en el temps d’aquest indicador serviria per a veure els resultats de la gestió o de les possibles accions de millora que es puguin aplicar a les finques al llarg del temps.