Membres

Com fer-se membre

Qui pot ser membre?

Tal i com estableix l’article 6 dels estatuts de la XCN, la XCN està formada per membres associats i membres col·laboradors.

Poden ser membres associats les entitats que compleixen, entre d’altres, els següents requisits:

  • Tenir personalitat jurídica, pública o privada, i estar legalment constituïdes.
  • No tenir afany de lucre i/o finalitat de lucre, ni ser sectàries o discriminatòries.


Poden ser membres col·laboradors les persones jurídiques que no compleixen alguns dels requisits anteriors (per exemple, les empreses tenen afany de lucre; per tant, poden ser membres col·laboradors de la XCN).

En qualsevol cas cap persona física pot ser membre de la XCN, degut a que una entitat de 2n nivell només pot tenir persones jurídiques entre els seus associats.

Què ofereix la XCN als seus membres?

La XCN ofereix suport tècnic, suport econòmic, suport en relacions institucionals i suport en comunicació. Per a més informació consulta el nostre fulletó informatiu.


Quin sistema de quotes té la XCN?

El sistema de quotes de la XCN estableix diverses categories. Les categories estan basades en el pressupost anual de les entitats o bé en el nº d’habitants (en el cas d’ajuntaments).

Consulteu el sistema de quotes.

Com tramitar l’alta com a nou membre?

Per incorporar-te a la XCN, cal que ens facis arribar els següents documents: