Projectes

Custòdia municipal

Iniciatives de conservació vinculades a les administracions locals

Al llarg dels últims anys s’ha detectat la necessitat d’acollir el terme “custòdia municipal” per fer referència a aquelles iniciatives de custòdia que, d’una manera o altra, estan estretament relacionades amb ens públics locals. El concepte posa èmfasi en aquelles administracions públiques que van més enllà de les competències estrictament obligatòries en matèria de conservació del patrimoni natural i volen acollir-se a estratègies de conservació que impliquen la societat civil. Així, la custòdia municipal no representa un altre àmbit temàtic, sinó que és una aproximació des de les administracions locals que pot ser desenvolupada en l’àmbit forestal, fluvial, agrari, marí i litoral i urbà.

La governança del territori està evolucionant cap a estratègies participatives de gestió i models de conservació més horitzontals. En aquest context, el diàleg amb la població local i els agents actius del territori complementa la normativa vigent en matèria de protecció i conservació del territori, que són competència de l’Administració. La custòdia del territori representa, doncs, una de les estratègies disponibles per complir els objectius de les administracions públiques en matèria de gestió i conservació dels valors naturals, culturals i paisatgístics, conjuntament amb la societat civil.

Potencialment, els ens públics locals poden vincular-se a projectes de custòdia de tres maneres:

  1. Com a titulars de finques d’interès natural que es gestionen per part d’una una entitat custòdia.
  2. Com a entitats de custòdia, tot liderant projectes de custòdia en finques de titularitat privada.
  3. Com a impulsors, exercint funcions legisladores, reguladores i de suport a les entitats de custòdia que actuen en el seu terme municipal L’Administració pública com a titular

A – L’administració pública com a titular

Les entitats locals són titulars o propietàries d’una gran quantitat de superfície de terreny amb valors naturals susceptible de motivar un acord de custòdia per a la seva conservació. En aquest sentit, la custòdia municipal inclou, entre d’altres, aquells projectes executats per una entitat de custòdia privada en un terreny de titularitat pública. Els referits projectes estan emparats per un acord entre les parts que, per definició, té l’objectiu de preservar o millorar el patrimoni natural i la biodiversitat d’un territori determinat. D’aquesta manera, l’Ajuntament, el Consell Comarcal, la Diputació o la Generalitat, actuen, directa o indirectament, com a propietaris.

Finca Puig de Llorí, de titularitat pública patrimonial (Ajuntament de Palau-saverdera). L’Ajuntament ha firmat un acord de custòdia amb l’Associació Paisatges Vius per la gestió de la finca, amb la finalitat d’impulsar l’hàbitat del xoriguer petit.

B – L’administració pública com a entitat de custòdia

A l’actualitat, dins la custòdia municipal també s’inclouen aquells projectes de custòdia liderats per un ens públic local en un terreny de titularitat privada. Aquesta aproximació resulta útil quan l’ens local detecta una finca privada d’interès natural i considera que ha d’incidir en la seva gestió per tal de preservar-ne els valors. Si l’ens públic local considera inadequat o innecessari recórrer a mecanismes tradicionals, que poden anar des de la protecció legal fins a l’expropiació, la custòdia del territori pot esdevenir el marc d’actuació més convenient. En aquests casos, es pot liderar la iniciativa de custòdia del territori, tot contactant a la persona titular i  proposant un acord que satisfaci els objectius de conservació i les necessitats de la propietat.

Finca de Can Vilallonga. Propietat de l’INCASOL, és gestionada pel Consorci de les Gavarres des del 2002 gràcies a un acord de custòdia.

C – L’administració pública com a impulsora

Per tal de promocionar i consolidar les iniciatives de custòdia que tenen lloc a l’àmbit  municipal, l’ens públic local pot desenvolupar una sèrie de funcions troncals i transversals vinculades al marc legislatiu, a la planificació, al finançament i a la mediació, entre d’altres.

Promoció de la custòdia municipal a Maçanet de la Selva. L’ajuntament aplica el 0,5% de l’IBI municipal a projectes de conservació.

Notícies relacionades