Projectes

Life Biorgest

Innovative Forest Management Strategies to Enhance Biodiversity in Mediterranean Forests. Incentives Management Tools. LIFE17 NAT/ES/000568

Objectiu del projecte

L’objectiu principal del projecte és millorar la biodiversitat del bosc mediterrani mitjançant la integració de mesures específiques i pràctiques innovadores en els instruments de planificació i gestió forestal, i mitjançant nous mecanismes de finançament i compensació. D’aquesta manera es pretén fer compatible la millora de la biodiversitat amb la sostenibilitat econòmica de la gestió forestal, garantint la persistència de les masses i la seva adaptació al canvi climàtic.

Objectius específics

 1. Millorar la biodiversitat dels boscos mediterranis més representatius (pinedes i masses de Quercus), compatibilitzant els seus valors ambientals i socioeconòmics i promovent la seva capacitat d’adaptació al canvi climàtic.
 2. Demostrar l’aplicabilitat de les mesures de gestió forestal innovadores mitjançant actuacions sobre el terreny, l’efecte de les quals és caracteritzat en detall durant el projecte.
 3. Desenvolupar noves mesures per a la promoció de la biodiversitat forestal: (i) manuals i models de gestió forestal, incloent conceptes de silvicultura propera a la naturalesa i criteris per a preparar i establir àrees en evolució natural; (ii) desenvolupament i adaptació d’un Índex de Biodiversitat Potencial adaptat al bosc mediterrani, que permeti avaluar el seu estat de conservació i plantejar mesures per a la seva millora.
 4. Desenvolupar mecanismes innovadors de finançament (incloent mètodes de quantificació i eines per a la custòdia del territori) que permetin retribuir la propietat forestal per la pèrdua d’ingressos causada per l’aplicació de pràctiques de promoció de la biodiversitat.
 5. Integrar les mesures desenvolupades en les polítiques i normatives regionals que regeixen la gestió del bosc mediterrani: (i) planificació territorial i sectorial; (ii) instruments d’ordenació forestal; (iii) directrius de gestió forestal sostenible.
 6. Transferir les tècniques, indicadors i mesures desenvolupades als principals agents implicats en la gestió forestal (propietat, gestors, administració forestal, empreses) per promoure la seva adopció.
 7. Difondre els resultats als actors específics i sensibilitzar la societat sobre la importància de millorar la biodiversitat amb una gestió forestal sostenible i multifuncional que eviti l’abandonament rural i promogui boscos vitals capaços de generar serveis ecosistèmics (productes renovables, lleure, paisatge, protecció de sòls i aigües, emmagatzematge de carboni) i d’albergar un ecosistema resilient i divers.

Accions previstes

 • Accions preparatòries: Reunions amb els propietaris dels rodals seleccionats i signatura d’acords d’actuació; definició i harmonització dels indicadors de biodiversitat de referència; diagnòstic inicial de cada rodal, disseny de les mesures de conservació i intervencions silvícoles; i anàlisi de mecanismes innovadors de finançament.
 • Una acció de compensació als propietaris dels terrenys, en concepte de drets d’ús.
 • Accions de conservació: Models innovadors de gestió per a la millora de la biodiversitat i per a la preparació cap a una dinàmica natural en boscos mediterranis dominats per Quercus ilexQuercus humilis/faginea i Pinus halepensis; Aplicació de l’Índex de Biodiversitat Potencial i de mesures específiques de conservació; i Integració de mesures de promoció de la biodiversitat a les normatives i polítiques que regeixen la gestió dels boscos mediterranis.
 • Accions de seguiment de l’impacte del projecte: Creació d’un comitè assessor d’experts; avaluació de les àrees intervingudes i les seleccionades per a dinàmica natural des del punt de vista silvícola, de la biodiversitat i d’altres funcions ecosistèmiques; avaluació socioeconòmica del projecte així com de progrés del mateix; i valoració econòmica de la implementació de les mesures per a la millora de la biodiversitat i disseny de mecanismes de compensació a la propietat.

Resultats esperats

 • 208 ha de rodals demostratius entre Catalunya (Espanya) i Occitània (França), en els quals s’aplica una gestió forestal innovadora per a la millora de la biodiversitat, a les 4 principals tipologies forestals mediterrànies: alzinars (Quercus ilex – HIC9340); pinedes de Pinus halepensis (HIC9540), rouredes submediterrànies de Q. humilis i de Q. faginea i Q. canariensis (HIC9240); i suredes (Q. suber – HIC9330 a Occitània), en diferents àmbits geogràfics. D’aquesta superfície, 48 ha corresponen a rodals de referència, seleccionats pel seu estat de maduresa per a ser destinats a dinàmica natural.
 • Els models de gestió implementats milloren els indicadors de biodiversitat i redueixen la competència i l’estrès hídric, augmentant el creixement i vitalitat de les masses, així com la seva resiliència, afavorint la seva adaptació al canvi climàtic.
 • Desenvolupament de mesures de compensació silvo-ambiental, incloent una metodologia de càlcul de l’impacte econòmic i el desenvolupament de mecanismes de compensació i finançament d’aquesta.
 • Desenvolupament d’eines i indicadors per integrar la promoció de la biodiversitat en la gestió forestal: desenvolupament d’un Índex de Biodiversitat Potencial per a boscos mediterranis i preparació de 6 guies tècniques i 6 articles tecnicocientífics per promoure l’adopció d’aquestes pràctiques.
 • Noves eines i models transferits al sector forestal per aplicar una nova gestió que afavoreixi la conservació d’aquests hàbitats: incorporació en 3 normatives, instruments de planificació i gestió forestal a Catalunya; i almenys 350 participants en les activitats: cursos d’especialització, jornades i aules de transferència, activitats de networking i seminari final.
 • Increment de la sensibilització dels propietaris i gestors forestals i del públic en general sobre la problemàtica tractada i les solucions aportades pel projecte.

Activitats relacionades