Projectes

Ruralization

The opening of rural areas to renew rural generations, jobs and farms

logo ruralization

Objectiu general del projecte

L’objectiu general del projecte és el de definir les condicions, estratègies i polítiques necessàries per incrementar l’atractiu de les àrees rurals per a la població juvenil, mitjançant la identificació de pràctiques innovadores en la creació d’oportunitats i llocs de treball al món rural, principalment a través de l’accés a la terra i l’activitat agrària.

Objectius específics

  • Identificar i definir les circumstàncies i els factors que determinen el caràcter demogràficament i econòmicament dinàmic de certes àrees rurals europees, i que en faciliten la seva regeneració
  • Convertir les circumstàncies i els factors identificats en polítiques i estratègies que es puguin replicar en altres àrees rurals actualment en declivi demogràfic i econòmic
  • Conèixer les necessitats, els desitjos i els somnis de les noves generacions de joves del món rural, i definir polítiques que permetin realitzar-los
  • Identificar i valorar instruments i estratègies innovadores que facilitin a les noves generacions rurals, i en particular a la nova pagesia, la realització dels seus projectes personals i professionals, i en particular l’accés a la terra

Accions previstes

  • Anàlisi estadístic de tendències rellevants quant a regeneració demogràfica i econòmica de les àrees rurals europees
  • Inventari de somnis de les noves generacions rurals
  • Estudi quantitatiu i qualitatiu de les noves generacions rurals, i en particular la nova pagesia
  • Estudi quantitatiu i qualitatiu dels mecanismes econòmics i legals per a l’accés a la terra

Resultats esperats

  • Donat el caràcter aplicat del projecte de recerca, s’espera assolir el coneixement necessari per a definir les estratègies i polítiques més adequades, tant a nivell local com regional, per a la regeneració de les àrees rurals actualment en declivi. En particular, es dissenyarà un manual de suport a l’accés a la terra, per a autoritats locals, i una guia de bones pràctiques per a les noves generacions rurals i la nova pagesia

Activitats relacionades

Galeries relacionades